Pewność pod krawatem

facet4

W książce to tylko znaleźć może człowiek, co ma w sobie.
Józef Ignacy Kraszewski

dedykacja dla www.rckik-bydgoszcz.com.pl

www.rckik-bydgoszcz.com.pl

Działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy określa Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Krwiodawstwo polskie opiera się wyłącznie na dawcach honorowych tzn. oddających krew bezpłatnie. Do zadań regionalnego centrum należy:
– kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
– prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi;
– pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
– gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi;
– propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzyża;
– wytwarzanie składników krwi;
– zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i preparaty krwiopochodne;
– zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;
– udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią i preparatami krwiopochodnymi;
– sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
– organizowanie szkolenia w dziedzinach krwiodawstwa, krwiolecznictwa i wytwarzania składników krwi.

Dodaj komentarz